Tiếng Anh 6 (hệ 10 năm) - Cô Nguyễn Thị Mai Hương, Cô Nguyễn Thị Thịnh

  Mục lục bài giảng
  • Activity 1 - Listen & Read
    • Part 1
    • Part 2
  • Adjectives for personality
    • Activity 3
    • Activity 4
Nhấn để bật tiếng

UNIT 3. MY FRIENDS

Lesson 1. Getting started

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 942

Chưa có thông báo nào