Tiếng Anh 6 (hệ 10 năm) - Cô Nguyễn Thị Mai Hương, Cô Nguyễn Thị Thịnh

  Mục lục bài giảng
  • Warm-up
  • Listening
  • Activity 1a
  • Activity 1b
  • Activity 1c
  • Activity 2
  • Activity 3
  • Game time
Nhấn để bật tiếng

UNIT 7. TELEVISION

Lesson 1. Getting started

Độ dài: 48 phút - Số lượt học 1.927

Chưa có thông báo nào