Tiếng Anh 6 (hệ 10 năm) - Cô Nguyễn Thị Mai Hương, Cô Nguyễn Thị Thịnh

  Mục lục bài giảng
  • Wh - questions
  • Activity 1
  • Activity 2
  • Activity 3
  • Conjunctions
  • Activity 4
  • Activity 5

UNIT 7. TELEVISION

Lesson 3. A closer look 2

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 69

Chưa có thông báo nào