Tiếng Anh 6 (hệ 10 năm) - Cô Nguyễn Thị Mai Hương, Cô Nguyễn Thị Thịnh

  Mục lục bài giảng
  • Extra vocabulary
  • Activity 1
  • Activity 2
  • Activity 3
Nhấn để bật tiếng

UNIT 7. TELEVISION

Lesson 4. Communication

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 696

Học sinh lưu ý:

Trong clip 4 (Activity 3): ở 6:40, đáp án đúng của câu 4. Both parents and teenagers enjoy this programme. là thuộc cột Let's learn.

Chưa có thông báo nào