Tiếng Anh 6 (hệ 10 năm) - Cô Nguyễn Thị Mai Hương, Cô Nguyễn Thị Thịnh

  Mục lục bài giảng
  • Activity 1,2
  • Activity 3
  • Activity 4
Nhấn để bật tiếng

UNIT 8. SPORTS AND GAMES

Lesson 6. Skills 2

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 681

Học sinh lưu ý:
Trong Clip 1. Activity 1+2, ở 9:40, cô giáo đặt câu hỏi khác SGK. Câu hỏi trong SGK là:

Listen to the passages. Who are they about?
Đáp án là: They are about Hai, Alice, Bill and Trung.

Chưa có thông báo nào