Tiếng Anh 6 (hệ 10 năm) - Cô Nguyễn Thị Mai Hương, Cô Nguyễn Thị Thịnh

  Mục lục bài giảng
  • Vocabulary
  • Activity 2
  • Activity 3
  • Activity 4

UNIT 9. CITIES OF THE WORLD

Lesson 4. Communication

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 74

Chưa có thông báo nào