Tiếng Anh 6 (hệ 10 năm) - Cô Nguyễn Thị Mai Hương, Cô Nguyễn Thị Thịnh

  Mục lục bài giảng
  • Activity 1
  • Activity 2
  • Activity 3
Nhấn để bật tiếng

UNIT 10. OUR HOUSES IN THE FUTURE

Lesson 2. A closer look 1

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 450

Học sinh lưu ý:
Trong clip 1 - Activity 1, ở 7:45: 'modern fridge' được xếp vào cột 'kitchen'

Chưa có thông báo nào