Các bước nộp học phí

Lưu ý:

  • Thời gian học: 24h/24h
  • Chuyển đổi khóa học tại đây.
  • Chính sách chuyển đổi, nâng cấp khóa học, xem tại đây.
  • Chính sách miễn giảm học phí, xem tại đây