Các bước nộp học phí

Lưu ý:

  • Thời gian học: 24h/24h
  • N2: Dành cho học sinh có nhu cầu được học kĩ, nắm bắt kiến thức tuần tự từ dễ đến khó (Học sinh trung bình - trung bình khá nên học nhóm khoá học này).
  • N3: Dành cho học sinh có nhu cầu được ôn, luyện nhanh những phần kiến thức dễ, xoáy sâu vào các phần kiến thức, dạng bài khó (Học sinh khá - giỏi nên học nhóm khoá học này).
  • Chuyển đổi khóa học tại đây.
  • Chính sách chuyển đổi, nâng cấp khóa học, xem tại đây.