Toán 6 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

CHƯƠNG 1. SỐ TỰ NHIÊN

Bài 10. Luyện tập (Phần 1)

Độ dài: 42 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (1)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Dạng bài tập vè tập hợp. tập hợp con
    • Bài 1
  • Dạng bài tập tính bằng cách hợp lí (nếu có thể)
    • Bài 2
    • Bài 3 a, b, c
    • Bài 3 d, e, f
X