[Sinh học 9] Chuyên đề Các thí nghiệm của Menden

  Mục lục bài giảng
  • Thí nghiệm 1, 2
  • Thí nghiệm 3
  • Menđen giải thích kết quả thí nghiệm và định luật phân li
  • Phép lai phân tích, ý nghĩa tương quan trội lặn, và trội không hoàn toàn (Phần trội không hoàn toàn - THAM KHẢO)
Nhấn để bật tiếng
X

Lai một cặp tính trạng

Lai 1 cặp tính trạng

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 4

Nội dung bài giảng:

+ Thí nghiệm lai một cặp tính trạng của Menđen
+ Giải thích thí nghiệm
+ Định luật phân li

Chưa có thông báo nào