[Sinh học 9] Chuyên đề ADN và gen

  Mục lục bài giảng
  • Cấu trúc protein
  • Chức năng protein
  • Mối quan hệ giữa gen và tính trạng
Nhấn để bật tiếng
X

Prôtêin, mối quan hệ giữa gen và tính trạng

Prôtêin, mối quan hệ giữa gen và tính trạng

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 3

Chưa có thông báo nào