PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp
  • Câu hỏi trắc nghiệm
Bài 27:Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp sẽ được mở vào ngày 15/11/2021 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 7: LỊCH SỬ VIỆT NAM (1858 - 1918)

Bài 27:Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 405

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu những biến đổi về tình hình kinh tế, xã hội của Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lầm thứ nhất của thực dân Pháp.

- Hướng dẫn học sinh trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm thuộc nội dung bài giảng.

Chưa có thông báo nào