PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

CHUYÊN ĐỀ 7: LỊCH SỬ VIỆT NAM (1858 - 1918)

Bài 27:Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp

Độ dài: 26 phút

Tóm tắt nội dung

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu những biến đổi về tình hình kinh tế, xã hội của Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lầm thứ nhất của thực dân Pháp.

- Hướng dẫn học sinh trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm thuộc nội dung bài giảng.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp
  • Câu hỏi trắc nghiệm
X