Học tốt 11

PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 2: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NGUỒN GỐC ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX

Bài 21: Những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở các thế kỉ X – XV

Độ dài: 23 phút

Tóm tắt nội dung

Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu một số nội dung về các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở nước ta trong các thế kỉ từ X - XV

Trao đổi bài (1)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Cuộc kháng chiến chống xâm lược nhà Tống
  • Các cuộc kháng chiến chống quân Nguyên - Mông thế kỷ XIII
  • Phong trào đấu tranh chống quân xâm lược Minh và khởi nghĩa Lam Sơn
X