Học tốt 11

PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 2: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NGUỒN GỐC ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX

Bài 27: Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễn (Nửa đầu thế kỉ XIX)

Độ dài: 31 phút

Tóm tắt nội dung

Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu những nội dung về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễn

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Xây dựng và củng cố ngoại giao
  • Tình hình kinh tế và các chính sách
  • VĂn hóa và giáo dục
X