Học tốt 11

PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 12: CÔNG DÂN VỚI VIỆC HÌNH THÀNH THẾ GIỚI QUAN, PHƯƠNG PHÁP LUẬN KHOA HỌC

Bài 2: Vấn đề giáo dục – đào tạo

Độ dài: 33 phút

Tóm tắt nội dung

Bài giảng giới thiệu cho học sinh những kiến thức về vấn đề giáo dục và đào tạo, mối liên hệ của chính sách này với quyền học tập của công dân.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Chính sách giáo dục và đào tạo
  • Quyền học tập và sáng tạo của công dân
  • Nội dung quyền học tập của công dân
  • Câu hỏi
X