Ôn luyện Sinh học 9 - Cô Dương Thu Hà

  Mục lục bài giảng
  • Xác định tỉ lệ, số loại giao tử
  • Biết KH, KG ở P, xác định tỉ lệ KH, tỉ lệ KG ở F
  • Biết tỉ lệ KH ở đời con, xác định KG ở P
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG I: CÁC THÍ NGHIỆM CỦA MENĐEN

Bài 2: Bài tập quy luật phân li độc lập

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 516

Nội dung bài giảng:

- Xác định tỉ lệ, số loại giao tử
- Biết KH, KG ở P, xác định tỉ lệ KH, tỉ lệ KG ở F
- Biết tỉ lệ KH ở đời con, xác định KG ở P

Chưa có thông báo nào