Nâng cao Hóa học 9 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết chung
  • Oxit bazơ
  • Oxit axit
  • Oxit lưỡng tính, oxit trung tính
  • Điều chế oxit
Nhấn để bật tiếng
X

HỆ THỐNG KIẾN THỨC NỀN TẢNG PHẦN VÔ CƠ

Bài 1.1. Hệ thống kiến thức nền tảng về oxit (Phần 1)

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 2.141

Chưa có thông báo nào