Nâng cao Hóa học 9 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • 1) Khái niệm, một số gốc thường gặp
  • 2) Tính chất hóa học của axit
  • 3) Axit HCl: tính chất hóa học
  • 4) Axit H2SO4 (loãng): tính chất hóa học
  • 5) Axit H2SO4 (đặc): tính chất hóa học
  • 6) Điều chế axit
  • 7) Nhận biết axit
Nhấn để bật tiếng
X

HỆ THỐNG KIẾN THỨC NỀN TẢNG PHẦN VÔ CƠ

Bài 3. Hệ thống kiến thức nền tảng về axit

Độ dài: 48 phút - Số lượt học 1.034

Chưa có thông báo nào