HM6 Tổng ôn Tiếng Anh - Cô Nguyễn Thị Mai Hương

  Mục lục bài giảng
  • Cách dùng danh động từ
  • Cách dùng động từ nguyên thể có
Nhấn để bật tiếng
X

GRAMMAR

Bài 24. Danh động từ và động từ nguyên thể

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 703

Chưa có thông báo nào