[Sinh học 9] Chuyên đề Nhiễm sắc thể

  Mục lục bài giảng
  • Nhiễm sắc thể
  • Diễn biến cơ bản của quá trình nguyên phân
  • Vai trò của quá trình nguyên phân
Nhấn để bật tiếng
X

Nhiễm sắc thể và nguyên phân

Nhiễm sắc thể và Nguyên phân

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 4

Nội dung bài giảng:

+ Cấu trúc, chức năng nhiễm sắc thể
+ Chu kì tế bào
+ Nguyên phân

Chưa có thông báo nào