[Sinh học 9] Chuyên đề Biến dị

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ của đột biến gen
  • Khái niệm và các dạng đột biến
  • Nguyên nhân và vai trò của đột biến gen
Nhấn để bật tiếng
X

Đột biến gen

Đột biến gen

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 4

Nội dung bài giảng:

+ Ví dụ của đột biến gen
+ Khái niệm và các dạng đột biến
+ Nguyên nhân và vai trò của đột biến gen

Chưa có thông báo nào