[Nền tảng 12] Chuyên đề Hàm số

  Mục lục bài giảng
  • 1. Xác định hệ số của hàm số [y = a{x^3} + b{x^2} + cx + d]
    • Hệ số a và tham số d
    • Hệ số b
    • Hệ số c
Nhấn để bật tiếng
X

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

Nhận dạng đồ thị hàm số (P2)

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 4

Chưa có thông báo nào