Học toán từ con số 0 - Thầy Lưu Huy Thưởng

HÌNH HỌC

Bài 6: Đường tròn

Độ dài: 53 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (1)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Định nghĩa, tiếp tuyến của đương tròn
  • Một số loại góc đặc biệt
  • Tam giác nội tiếp đương tròn, đường tròn nội tiếp, đường tròn bàng tiếp
  • Ví dụ
X