PEN-M Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Quần thể, tần số alen, tỉ lệ KG, tỉ lệ KH của QT
  • Vốn gen và trạng thái cân bằng di truyền
  • Sự thay đổi vốn gen
Nhấn để bật tiếng

Phần 1: Lý thuyết

Bài 4: Di truyền quần thể: Sự vận động của vật chất di truyền ở quy mô lớn.

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 874

Nội dung bài giảng:

+ Quần thể, tần số alen, tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình của quần thể
+ Vốn gen của quần thể và sự thay đổi vốn gen
+ Trạng thái cân bằng di truyền

Chưa có thông báo nào