PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Giai đoạn 1945 đến 1950
  • Giai đoạn 1950 đến 2000
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3: CÁC NƯỚC Á, PHI, MĨ LATINH (1945 – 2000)

Bài 9: Ấn Độ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000.

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 3.910


  • Hướng dẫn các em vẽ sơ đồ tư duy các vấn đề về quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng đất nước ở Ấn Độ từ năm 1945 đến năm 2000.
  • Phân tích những kết quả đạt được trong công cuộc xây dựng đất nước ở Ấn Độ trên các mặt kinh tế, chính trị, đối ngoại, khoa học - kĩ thuật đến năm 2000.

Chưa có thông báo nào