PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Câu 1 - 5
  • Câu 6 - 10
  • Câu 11 - 20
  • Câu 21 - 30
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1: VIỆT NAM 1919 - 1930

Bài 2: Những câu hỏi cần lưu ý khi học phần phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam (1919 -1925).

Độ dài: 63 phút - Số lượt học 2.749

- Hướng dẫn học sinh trả lời những câu hỏi trắc nghiệm về phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 - 1930

- Sự phân hóa xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai
- Những phong trào cách mạng trong và ngoài nước giai đoạn 1919 - 1930

Chưa có thông báo nào