PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

CHUYÊN ĐỀ 1: VIỆT NAM 1919 - 1930

Bài 4: Những câu hỏi cần lưu ý khi học phần hoạt động của Nguyễn Ái Quốc (1919 -1930).

Độ dài: 27 phút

Tóm tắt nội dung

- Bài giảng giúp học sinh trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trong nội dung kiến thức về hoạt động của Nguyễn Ái Quốc (1919 - 1930)

- Hướng dẫn học sinh nhớ, hiểu được những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ đó đánh giá công lao của Người với cách mạng Việt Nam

Trao đổi bài (0)

X