PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

CHUYÊN ĐỀ 2: VIỆT NAM 1930 - 1945

Bài 14: Công lao của Nguyễn Ái Quốc từ khi về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Độ dài: 24 phút

Tóm tắt nội dung

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu những công lao của Nguyễn Ái Quốc trong việc chuẩn bị cho cách mạng tháng Tám:

+ Chuẩn bị về lực lượng chính trị, quân sự
+ Chuẩn bị về căn cứ địa cách mạng
- Giúp học sinh tìm hiểu quá trình từ cao trào kháng Nhật cứu nước đến Tổng khởi nghĩa tháng Tám

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Xây dựng lực lượng chính trị và vũ trang
  • Xây dựng căn cứ địa cách mạng
  • Từ cao trào kháng Nhật cứu nước đến Tuyên ngôn độc lập
X