PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Hoàn cảnh
  • Diễn biến của Cách mạng tháng Tám
  • Ý nghĩa và bài học kinh nghiệm
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2: VIỆT NAM 1930 - 1945

Bài 15: Cách mạng tháng Tám năm 1945 có ảnh hưởng như thế nào đến phong trào cách mạng thế giới?

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 1.505


  • Hướng dẫn các em vẽ sơ đồ tư duy các vấn đề liên quan đến tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945
  • Phân tích rõ thời cơ "ngàn năm có một" và quá trình Việt Minh chớp thời cơ để tiến hành tổng khởi nghĩa tháng tám 1945.
  • Diễn biến của cách mạng tháng Tám tại một số thành phố lớn ở Việt Nam: Hà Nội Sài Gòn, Huế..và một số địa phương khác trên cả nước.

Chưa có thông báo nào