PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Thiết lập trật tự thế giới mới theo hệ thống Vecxai - Oasinhton
  • Cao trào cách mạng và sự thành lập Quốc tế cộng sản
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 5: CÁC NƯỚC TBCN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1919 - 1939) (THAM KHẢO)

Bài 14: Trật tự Vecxai - Oasinhtơn và cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 -1933 (phần 1)

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 772

Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu quá trình hình thành trật tự thế giới Véc-xai - Oasinhtơn, cao trào cách mạng và sự thành lập Quốc tế cộng sản.

Chưa có thông báo nào