PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

CHUYÊN ĐỀ 6: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI

Bài 20: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 -1945) và tác động của nó đến tình hình thế giới (phần 2)

Độ dài: 31 phút

Tóm tắt nội dung

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu giai đoạn thứ hai của cuộc chiến tranh thế giới thứ hai: quân Đồng minh phản công và kết cục của cuộc chiến.

- Hướng dẫn học sinh tìm hiểu một số bài tập liên quan đến nội dung bài học.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Quân đồng mình quay ra phản công
  • Kết cục của chiến tranh TG thứ 2
  • Bài tập
X