PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

CHUYÊN ĐỀ 7: LỊCH SỬ VIỆT NAM (1858 - 1918)

Bài 22: Âm mưu và quá trình Pháp xâm lược Việt Nam từ 1858 đến 1884 (phần 2)

Độ dài: 22 phút

Tóm tắt nội dung

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu một số câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến âm mưu và quá trình Pháp tiến hành xâm lược Việt Nam.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
 • Âm mưu xâm lược VN của thực dân Pháp
  • Câu 1, 2
  • Câu 3 - 7
  • Câu 8 - 10
 • Quá trình xâm lược VN của thực dân Pháp
  • Câu 1 - 11
  • Câu 12 - 24
X