PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

CHUYÊN ĐỀ 4: ĐỊA LÍ VÙNG KINH TẾ

Bài 26: Vấn đề phát triển KT - XH ở Bắc Trung Bộ

Độ dài: 42 phút

Tóm tắt nội dung

- Hệ thống hóa kiến thức về vấn đề phát triển kinh tế - xã hội của vùng Bắc Trung Bộ

- Khái quát những thế mạnh và hạn chế của vùng
- Quá trình hình thành cơ cấu nông - lâm - ngư ngiệp
- Hình thành có cấu công nghiệp và phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Khái quát chung
  • Hình thành cơ cấu
    • Khai thác thế mạnh về lâm nghiệp
    • Khai thác tổng hợp ở trung du, đồng bằng, ven biển
    • Đẩy mạnh phát triển ngư nghiệp
  • Hình thành cơ cấu công nghiệp và phát triển cơ sở hạ tầng GTVT
X