PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

CHUYÊN ĐỀ 4: ĐỊA LÍ VÙNG KINH TẾ

Bài 28: Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên

Độ dài: 35 phút

Tóm tắt nội dung

- Hệ thống hóa kiến thức vấn đề khai thác thế mạnh vùng Tây Nguyên

- Khái quát chung những thế mạnh và hạn chế của vùng.
- Vấn đề phát triển cây công nghiệp lâu năm, khai thác và chế biến lâm sản, khai thác thủy năng kết hợp thủy lợi
- Hướng dẫn trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Khái quát chung. Vấn đề phát triển cây CN
  • Khai thác và chế biến lâm sản. Khai thác thủy năng kết hợp với thủy lợi.
X