PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát nền kinh tế - xã hội thế giới
  • Sự tương phản trình độ PT KT-XH
  • Xu hướng toàn cầu hóa; một số vấn đề mang tính toàn cầu hóa
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 6: KHÁI QUÁT NỀN KINH TẾ - XÃ HỘI THẾ GIỚI (THAM KHẢO)

Bài 1: Khái quát nền kinh tế - xã hội thế giới

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 401

Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu những nét khái quát về tình hình kinh tế xã hội thế giới:

- Sự tương phản trình độ phát triển kinh tế xã hội
- Xu hướng toàn cầu hóa
- Một số vấn đề mang tính toàn cầu
Clip 3 : Câu hỏi 5 đính chính đáp án là A.

Chưa có thông báo nào