PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Một số nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển kinh tế
  • Câu hỏi ôn tập
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 9 : Pháp luật với sự phát triển của đất nước

Bài 24: Pháp luật với sự phát triển của đất nước trong lĩnh vực kinh tế.

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 222

- Bài giảng hệ thống lại cho học sinh những kiến thức cơ bản về nội dung Pháp luật với sự phát triển của đất nước.

- Bài giảng đi sâu phân tích một số nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển kinh tế
- Hướng dẫn học sinh trả lời một số câu hỏi liên quan đến nội dung bài học.

Chưa có thông báo nào