PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

Chuyên đề 9 : Pháp luật với sự phát triển của đất nước

Bài 26: Pháp luật với sự phát triển của đất nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Độ dài: 38 phút

Tóm tắt nội dung

- Bài giảng hệ thống lại những kiến thức với nội dung cơ bản của pháp luật về sự phát triển bền vững của đất nước.

- Đặc biệt, bài giảng đi sâu phân tích những nội dung cơ bản của pháp luật về bảo vệ môi trường.
- Chữa một số câu hỏi liên quan đến nội dung bài học.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Nội dung cơ bản của pháp luật về bảo vệ môi trường
  • Câu hỏi trắc nghiệm
X