PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

Chuyên đề 10: Công dân với kinh tế

Bài 3:Quy luật giá trị: bàn tay vô hình của nền kinh tế.

Độ dài: 32 phút

Tóm tắt nội dung

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu về quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa.

- Hướng dẫn học sinh tìm hiểu một số câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Nội dung của quy luật giá trị
  • Vai trò và tác động của quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa
  • Vận dụng quy luật giá trị
  • Câu hỏi ôn tập
X