PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Nguồn gốc và bản chất của nhà nước
  • Nhà nước pháp quyền chủ nghĩa xh tại Việt Nam
  • Trách nhiêm của công dân trong việc tham xây dựng chủ nghĩa pháp quyền tại Việt Nam
  • Câu hỏi
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 11: Công dân với các vấn đề chính trị - xã hội (tham khảo)

Bài 9: Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam: nhà nước của dân, do dân và vì dân.

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 439

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu nguồn gốc và bản chất của nhà nước; nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

- Hướng dẫn học sinh chữa một số câu hỏi liên quan đến noọi dung bài học.

Chưa có thông báo nào