PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

Chuyên đề 11: Công dân với các vấn đề chính trị - xã hội

Bài 12: Vì sao có rừng vàng, biển bạc mà Việt Nam vẫn nghèo?

Độ dài: 29 phút

Tóm tắt nội dung

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường của nhà nước.

- Hướng dẫn học sinh tìm hiểu những bài tập liên quan đến nội dung bài giảng

Trao đổi bài (0)

X