PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Vai trò và nhiệm vụ của quốc phòng và an ninh
  • Những phương hướng cơ bản
  • Trách nhiệm công dân
  • Câu hỏi ôn tập
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 11: Công dân với các vấn đề chính trị - xã hội (tham khảo)

Bài 14: Quốc phòng và an ninh: Bảo vệ vòng trong và trấn giữ vòng ngoài.

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 71

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu những chính sách của nhà nước về quốc phòng và an ninh.

- Hướng dẫn học sinh tìm hiểu một số câu hỏi liên quan đến nội dung bài học.
Bài giảng năm trong nội dung tinh giản, HS xem thêm để tham khảo

Chưa có thông báo nào