PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

Chuyên đề 11: Công dân với các vấn đề chính trị - xã hội

Bài 14: Quốc phòng và an ninh: Bảo vệ vòng trong và trấn giữ vòng ngoài.

Độ dài: 19 phút

Tóm tắt nội dung

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu những chính sách của nhà nước về quốc phòng và an ninh.

- Hướng dẫn học sinh tìm hiểu một số câu hỏi liên quan đến nội dung bài học.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Vai trò và nhiệm vụ của quốc phòng và an ninh
  • Những phương hướng cơ bản
  • Trách nhiệm công dân
  • Câu hỏi ôn tập
X