PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Vai trò và nhiệm vụ của quốc phòng và an ninh
  • Những phương hướng cơ bản
  • Trách nhiệm công dân
  • Câu hỏi ôn tập
Nhấn để bật tiếng

Chuyên đề 11: Công dân với các vấn đề chính trị - xã hội

Bài 14: Quốc phòng và an ninh: Bảo vệ vòng trong và trấn giữ vòng ngoài.

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 25

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu những chính sách của nhà nước về quốc phòng và an ninh.

- Hướng dẫn học sinh tìm hiểu một số câu hỏi liên quan đến nội dung bài học.

Chưa có thông báo nào