Học tốt 11

PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 2: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NGUỒN GỐC ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX

Bài 19: Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến (TK X - XV)

Độ dài: 36 phút

Tóm tắt nội dung

Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu quá trình hình thành và sự phát triển của nhà nước phong kiến Việt Nam từ thế kỉ X - XV.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Bước đầu xây dựng nhà nước độc lập ở thé kỷ X
  • Phát triển và hoàn chỉnh nhà nc phong kiến ở thế kỷ XI - XV, Tổ chức bộ máy nhà nước
  • Luật pháp và quân đội
X