Học tốt 11

PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 2: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NGUỒN GỐC ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX

Bài 22: Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỉ X - XV

Độ dài: 21 phút

Tóm tắt nội dung

Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu nội dung xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỉ X - XV

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Tư tưởng, tôn giáo
  • Giaó dục , văn học, nghệ thuật khoa học kĩ thuật
X