Học tốt 11

PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 3 : LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI

Bài 35: Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX

Độ dài: 31 phút

Tóm tắt nội dung

Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu quá trình hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Cuộc đấu tranh thống nhất nước Đức
  • Nội chiến ở Mĩ
X