Học tốt 11

PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 12: CÔNG DÂN VỚI VIỆC HÌNH THÀNH THẾ GIỚI QUAN, PHƯƠNG PHÁP LUẬN KHOA HỌC

Bài 15: Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức - phần 3

Độ dài: 33 phút

Tóm tắt nội dung

Bài giảng hướng dẫn học sinh tiếp tục tìm hiểu nội dung thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Thực tiễn là cơ sở nhận thức
  • Vai trò thực tiễn đối với nhận thức
X