Học tốt 11

PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 12: CÔNG DÂN VỚI VIỆC HÌNH THÀNH THẾ GIỚI QUAN, PHƯƠNG PHÁP LUẬN KHOA HỌC

Bài 17 : Con người là chủ thể của lịch sử, là mục tiêu phát triển của xã hội - phần 2

Độ dài: 32 phút

Tóm tắt nội dung

Bài giảng tiếp tục hướng dẫn học sinh tìm hiểu nội dung con người là chủ thể của lịch sử là mục tiêu phát triển của xã hội.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Con người là chủ thể của lịch sử, là mục tiêu phát triển của xã hội - phần 2
X