Học tốt 11

PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 13: CÔNG DÂN VỚI ĐẠO ĐỨC

Bài 22: Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình - phần 2

Độ dài: 23 phút

Tóm tắt nội dung

Bài giảng tiếp tục hướng dẫn học sinh tìm hiểu nội dung của công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • 1. Tình yêu
  • 2. Hôn nhân
  • 3. Gia đình, chức năng của gia đình, các mối quan hệ gia đình và trách nhiệm của các thành viên
X