PEN-C Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

CHUYÊN ĐỀ 2: NGỮ PHÁP CẤU TRÚC CÂU CƠ BẢN VÀ TỪ VỰNG

Bài 16: Câu phức chứa Mệnh đề Tính từ đầy đủ + Từ vựng The world cup

Độ dài: 44 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Mục tiêu bài học
  • Cùng học từ vựng về chủ đề Sports
  • Cùng học kiến thức về ngữ pháp Mệnh đề tính từ hay Mệnh đề quan hệ: Khái niệm và chức năng
  • Vị trí
  • Cấu tạo của mệnh đề tính từ đầy đủ
  • Tập phân tích và dịch bối cảnh của câu có chứa mệnh đề tính từ đầy đủ
X