PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Sinh sản vô tính ở thực vật
  • Sinh sản hữu tính ở thực vật
Bài 11: Duy trì nòi giống ở động vật sẽ được mở vào ngày 18/08/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 9: SINH HỌC CƠ THỂ ĐỘNG VẬT

Bài 11: Duy trì nòi giống ở động vật

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 241

Nội dung bài giảng:

+ Sinh sản vô tính ở thực vật
+ Sinh sản hữu tính ở thực vật

Chưa có thông báo nào