PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2, 3
  • Ví dụ 4, 5
  • Ví dụ 6, 7
  • Ví dụ 8, 9
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1. DAO ĐỘNG CƠ

Bài 10: Các Đại Lượng Dao Động x, v, p, a, F và Mối Quan Hệ - P3.

Độ dài: 76 phút - Số lượt học 66.652


Nội dung bài giảng:
- Tìm hiểu mối quan hệ giữa các đại lượng
- Vận dụng để giải các bài tập liên quan
- Một số mẹo nhớ hiệu quả
Chú ý:
Trong video lí thuyết, phút 16:30 các em sửa lại như sau: \[\left| x \right| = \frac{{A\sqrt 3 }}{2} \Leftrightarrow \left| \begin{array}{l} \left| v \right| = \frac{{{v_{{\rm{max}}}}}}{2}\\ \left| a \right| = \frac{{{a_{{\rm{max}}}}\sqrt 3 }}{2} \end{array} \right.\]
Ví dụ 9, bài chỉ yêu cầu tính tốc độ. Phút thứ 8:27 nếu lấy giá trị vận tốc phải xét hai trường hợp x2 > 0 và x2 < 0

Chưa có thông báo nào